“Kuchnia – Świat Optymalisty” Odc. 4: “Skala biologiczno-duchowa człowieka”

30W poprzednim odcinku zasygnalizowałem Państwu istnienie wady w rodzaju ludzkim, która od wieków sprawia, że mozolimy się na próżno i sami przyczyniamy się do powstania niepotrzebnych chorób czy upadku cywilizacji. W dzisiejszym odcinku omówię “skalę oceny rzeczywistości biologiczno duchowej człowieka”, która według mojego projektu wspierać nas będzie w odróżnianiu dobra od zła, a która stopniowo […]

Więcej...

Zacznij od Diety Żółtkowej

00Jeżeli piszę o Energii Optymalnej to mam na myśli tę siłę, która równoważy stan Twojego ciała i duszy. Aby Twoja dusza mogła w pełni dokonywać szlachetnych rzeczy, wpierw muszą powstać odpowiednie, optymalne warunki dla jej wehikułu – twojego organizmu. O tym zadecyduje środowisko w którym żyjesz, zarówno to zewnętrzne jak i wewnętrzne. Kiedy więc masz […]

Więcej...

“Projekt Optymalizm”, czyli dlaczego należy przeprowadzić reformę w służbie zdrowia – Piotr Kraus

91Wła­śnie uka­zało się nagra­nie z wystą­pie­nia Pio­tra Krausa na tego­rocz­nej XVI Har­mo­nii Kosmosu. Bez cen­zury, dzięki tele­wi­zji NTV i my także publi­ku­jemy je dla Pań­stwa. Wystą­pie­nie otwiera dys­ku­sję na temat pro­po­zy­cji reali­za­cji „Pro­jektu Opty­ma­lizm” jako środka umoż­li­wia­ją­cego prze­pro­wa­dze­nie, opty­mal­nej reformy w służ­bie zdro­wia. Aby zachę­cić Pań­stwa do dzia­łań na rzecz pro­jektu, autor w tym miej­scu zadaje pro­ste pyta­nie: czy […]

Więcej...