Zacznij od Diety Żółtkowej

Jeżeli piszę o Energii Optymalnej to mam na myśli tę siłę, która równoważy stan Twojego ciała i duszy. Aby Twoja dusza mogła w pełni dokonywać szlachetnych rzeczy, wpierw muszą powstać odpowiednie, optymalne warunki dla jej wehikułu – twojego organizmu. O tym zadecyduje środowisko w którym żyjesz, zarówno to zewnętrzne jak i wewnętrzne. Kiedy więc masz […]

Więcej...

Narodziny miłości – 24.12.2018 (film, dokument)

Miłość jest sensem życia ludzi a każdy człowiek jej obliczem na Ziemi.  Jezus Chrystus pouczył ludzi, kto jest źródłem prawdziwej miłości i co należy robić, aby stale z niego korzystać. Pamiętajmy o tym w dniach Jego świąt. Każdy nowo narodzony człowiek jest dowodem na istnienie miłości. Wiedzą o tym ludzie, którzy zostali rodzicami. Kiedy miłość […]

Więcej...

“Projekt Optymalizm”, czyli dlaczego należy przeprowadzić reformę w służbie zdrowia – Piotr Kraus

Wła­śnie uka­zało się nagra­nie z wystą­pie­nia Pio­tra Krausa na tego­rocz­nej XVI Har­mo­nii Kosmosu. Bez cen­zury, dzięki tele­wi­zji NTV i my także publi­ku­jemy je dla Pań­stwa. Wystą­pie­nie otwiera dys­ku­sję na temat pro­po­zy­cji reali­za­cji „Pro­jektu Opty­ma­lizm” jako środka umoż­li­wia­ją­cego prze­pro­wa­dze­nie, opty­mal­nej reformy w służ­bie zdro­wia. Aby zachę­cić Pań­stwa do dzia­łań na rzecz pro­jektu, autor w tym miej­scu zadaje pro­ste pyta­nie: czy […]

Więcej...

Żywienie optymalne wyleczyło mój nowotwór – moja historia (2011)

Istnieje wiele skutecznych sposobów, które ułatwią realizację “Projektu Optymalizm“. Z pewnością są nimi “głosy z serca”, czyli wasze historie opisujące skuteczne metody szybkiego powrotu do zdrowia.  Poniższy wpis Pani Joasi, którą serdecznie pozdrawiam, jest kolejnym dowodem na skuteczność działania proporcji pożywienia, opracowanego przez dra Jana Kwaśniewskiego, w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Czekamy na kolejne wasze newsy. […]

Więcej...