9
1

Wła­śnie uka­zało się nagra­nie z wystą­pie­nia Pio­tra Krausa na tego­rocz­nej XVI Har­mo­nii Kosmosu. Bez cen­zury, dzięki tele­wi­zji NTV i my także publi­ku­jemy je dla Pań­stwa. Wystą­pie­nie otwiera dys­ku­sję na temat pro­po­zy­cji reali­za­cji „Pro­jektu Opty­ma­lizm” jako środka umoż­li­wia­ją­cego prze­pro­wa­dze­nie, opty­mal­nej reformy w służ­bie zdro­wia.

Aby zachę­cić Pań­stwa do dzia­łań na rzecz pro­jektu, autor w tym miej­scu zadaje pro­ste pyta­nie: czy poży­wie­nie jest lekar­stwem? Jeżeli tak, to zachę­camy do zapo­zna­nia się z tym mate­ria­łem. Odsła­nia on bowiem ukry­waną w medy­cy­nie od co naj­mniej 20 lat, die­te­tyczną metodę lecze­nia poży­wie­niem. Jak dowia­du­jemy się na pod­sta­wie doświad­czeń autora, zja­dany cho­le­ste­rol wcale nie musi być taki zły, ponie­waż jak sam mówi, „od 20 lat regu­lar­nie zjada 4 żółtka dzien­nie i na­dal jesz­cze żyje”. Mało tego, wie­dza ta jest już dawno spraw­dzona na ludziach i zwie­rzę­tach, ponie­waż sam autor otrzy­mał ją od pol­skiego leka­rza Jana Kwa­śniew­skiego. To wła­śnie on, jako pierw­szy pol­ski lekarz powią­zał przy­czyny wystę­po­wa­nia cho­rób cywi­li­za­cyj­nych z nie­wła­ściwą pro­por­cją pokarmu czło­wieka.

Dla­czego wie­dza pol­skiego dok­tora została ukryta przed spo­łe­czeń­stwem? Czy metoda lecze­nia cho­rych żółt­kami oraz zawartą w nich pro­por­cją, opra­co­waną przez Kraus SYSTEM – Sku­teczny Spo­sób na Zdro­wie znaj­dzie swo­ich zwo­len­ni­ków? Czy dzięki Ener­gii Opty­mal­nej spo­łe­czeń­stwo otrzyma siłę, aby zmie­niać świat na PLUS? Na te pyta­nia postara się odpo­wie­dzieć w mate­riale Piotr Kraus.

 

Źródło: niezaleznatelewizja

 

 

Udostępnij
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *