Grupy Facebook

Wspieraj "Projekt Optymalizm" w swojej grupie na Facebooku.

https://optyclub.pl/wp-content/uploads/2018/10/facebook2.jpg

Jeżeli pro­wa­dzisz grupę na Face­bo­oku, któ­rej temat pokrywa się z tre­ścią „Pro­jektu Opty­ma­lizm”, poin­for­muj nas o tym wypeł­nia­jąc for­mu­larz. W ramach współ­pracy, wyświe­tlimy infor­ma­cję o Two­jej gru­pie na stro­nie OptyClub News oraz uła­twimy publi­ka­cję mate­ria­łów doty­czą­cych dzia­łal­no­ści grupy.

Udostępnij